ติดตามการขยายผลตาม โครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” จากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง เพื่อเสริมสร้างแหล่งอาหารกลางวันในโรงเรียน

19

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าพบปะพูดคุยกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ เพื่อดำเนินการตรวจเยี่ยมในพื้นที่แปลงการเกษตร ขยายผลจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในการนำไปใช้ในการประกอบเป็นอาหารกลางวันภายในโรงเรียน อันจะทำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียนมาศึกษานำไปปฏิบัติในชุมชนได้ต่อไป

          หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้เดินทางต่อไปยัง โรงเรียนบ้านกาดือแป ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเข้าพบปะพูดคุยกับคณะครู นักเรียน และตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงการเกษตร โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ เพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผักและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า