“เกศาสานใจ” พี่ทหารพราน ออกตัดผมให้กับน้องนักเรียน

29

          โครงการ “เกศาสานใจ” เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วย ดำเนินการออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยแต่ละหน่วย เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะครู และนักเรียน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดกำลังพลชุดเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านบายอ หมู่ที่ 1 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ออกให้การบริการตัดผมกับนักเรียน ได้มีทรงผมสั้น สะอาดเรียบร้อย และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินโครงการ “เกศาสานใจ” มาอย่างต่อเนื่อง โดยการสลับหมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ภายใต้สังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยอีกด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า