รองแม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึกทบทวนสมาชิก อรบ.กาบัง สร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิก เพื่อนำความรู้ไปดูแลชุมชนให้ปลอดภัย

152

          วันนี้ 8 กันยายน 2565 ที่วัดบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกาบัง (อรบ.กาบัง) โดยมี พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอก พีรพงศ์  วัลลภาทิพย์ ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 152 / หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะที่ 1, พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วย ส่วนราชการในพื้นที่ และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน อำเภอกาบัง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมในพิธี

           สำหรับการฝึกทบทวนพิเศษ สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกาบัง (อรบ.กาบัง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 มีสมาชิกผู้เข้ารับการฝึกทบทวนในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ทั้งนี้การฝึกทบทวนพิเศษสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ  เทิดทูนดำรงมั่นคงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านการเรียนรู้ฝึกฝนการใช้อาวุธให้ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงมาตราการการดูแลเฝ้าระวังป้องกันดูแล สังเกตวัตถุต้องสงสัย เฝ้าระวังบุคคล การตั้งจุดตรวจด่านตรวจในชุมชน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนและหมู่บ้านตนเองให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคประจำถิ่น ให้กับสมาชิก อรบ.อีกด้วย

           พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การฝึกทบทวนพิเศษ แก่สมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง สมาชิก อรบ. จัดตั้งขึ้นมาในช่วงที่มีสถานการณ์ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและจัดฝึกทบทวนมาโดยตลอด ซึ่งในห้วงนี้เหตุการณ์ดีขึ้นสถานการณ์ลดลง แต่ยังคงจัดให้มีการฝึกทบทวนแก่ สมาชิก อรบ. เพื่อทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง ช่วยกันสอดส่อง ดูแลความเรียบร้อย ซึ่งทุกคนถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละ เข้ามาอาสาทำหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัย ขอให้คงไว้ซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเช่นนี้ไว้ และช่วยกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและปลอดภัยต่อไป

           ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ได้เดินทางไปร่วมงานการกุศล “รวมน้ำใจ สู่มัสยิดนูลกามีละห์“ ณ มัสยิดนูลกามีละห์ บ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  เพื่อร่วมสมทบทุนงบประมานในการพัฒนามัสยิด ศาสนสถานให้มีสวยงาม รองรับการใช้งานสำหรับการประกอบศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เพื่อไปมอบผ้าใบฟลายชีท (ผ้าปันโจทหาร) ให้แก่หน่วยเพื่อนำแจกจ่ายให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในพื้นที่ ได้นำไปใช้กันฝน/น้ำค้างในภารกิจที่ต้องค้างแรม  ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลห่วงใยใส่ใจกำลังพลให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป โดยมีตัวแทนกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 รับมอบผ้าใบ และนำไปแจกจ่ายให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ยังกองร้อยในพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า