เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อน้ำ มันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น (ธุรการ) สนับสนุน กกล.ทบ. ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติม

238
650822-07