กิจกรรม “พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย” เสริมความรู้ให้กับบุคลากรในพื้นที่ จชต. หวังพัฒนาและนำไปขยายผลให้กับเยาวชน

31

          วันนี้ (17 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ” เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมโดยไม่แบ่งแยกภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นถึงความสำคัญของชาติไทย โดยมีผู้แทนแต่ละหน่วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กว่า 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้กับกำลังพล และประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งเชื่อว่าทุกคนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เราจะได้ร่วมกันเรียนรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำความรู้เหล่านี้มาใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันและการทำงานดูแลพี่น้องประชาชนสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งนำความรู้ไปเรียนรู้และศึกษาตลอดจนขยายผลไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อปลูกฝังให้มีใจรักในความเป็นไทย

          สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักมวลชนและกิจการพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้ง ยะลา นราธิวาส สงขลา และจังหวัดปัตตานี รวม จำนวน 600 นาย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 มีการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติงานจิตอาสา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางประวัติศาสตร์ร่วมบรรยายให้ความรู้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า