ทหารพราน 42 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

1227

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.) ณ เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน บนเขามะรวด ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ฯ  ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขนอิฐ หิน ดินทราย เพื่อก่อสร้างระเบียงรอบสถูปเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน และเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา เพื่อทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่กราบไหว้ เคารพบูชา แก่ประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชนและท้องถิ่น ตามนโยบายของกองทัพบก

       เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียง ตั้งอยู่บนยอดเขามะรวด มีเจดีย์ที่ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิหลวงพ่อทวดหนอน เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

       “ท่านสมภาร หรือ สมภารท่านหนอน”ท่านเป็นพระเถระผู้ขมังเวท ยุคเดียวกับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ประวัติหลวงพ่อทวดหนอน เป็นคำเล่าสืบต่อกันมาช้านานกว่า 482 ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและตรงกับรัชสมัยพระมหาจักพรรติ ขณะนั้นพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพใหญ่มาตั้งอยู่ที่ตำบลลุมพลีได้ 3 วัน และมีดำริที่จะตีกรุงศรีอยุธยา ในขณะนั้นหลวงพ่อทวดหนอนท่านเป็นพระภิกษุ ที่พระสามีอินทร์พำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยา เมื่อทราบข่าวจากพระเจ้าหงสาวดี ว่าจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยา พระภิกษุสามีอินทร์จึงแปลงเพศเป็นชีปะขาวอาสาต่อสู้ศึก จนกองทัพพระเจ้าหงสาวดีแตกพ่ายหนีไป เมื่อได้รับชัยชนะจึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “พระครูอินทรโมลี” ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะสงฆ์แห่งกรุงศรีอยุธยา ภายหลังท่านเกิดความเบื่อหน่ายจึงสละตำแหน่งเจ้าคณะสงฆ์ เดินทางปลีกวิเวกธุดงค์ลงใต้ อาศัยเรือสำเภาพ่อค้า ขณะที่ท่านอยู่ในเรือนั้น ท่านได้เห็นฝูงปลาแหวกว่ายตามเรือมา หลวงพ่อจึงเฉือนเนื้อบางส่วนของท่านให้ปลาเพื่อเป็นทาน เมื่อเรือจอดเทียบท่าที่ปัตตานี หลวงพ่อได้เดินธุดงค์ไปถึงเขามะรวด หลวงพ่อได้ใช้ชะง่อนหินผา ใกล้เขามะรวดนั้นเป็นที่บำเพ็ญญาณ ภายหลังแผลเกิดการเน่าเปื่อยมีหนอนชอนไช หลวงพ่อท่านได้อดทนต่อทุกขเวทนานั้น โดยไม่ได้รักษาบาดแผล ชาวบ้านที่ไดัพบเห็นหลวงพ่อจึงพากันเรียกขานท่านว่า “หลวงพ่อหนอน”หรือ “สมภารหนอน” ระหว่างที่หลวงพ่อหนอนได้พำนักอยู่บนเขามะรวดนั้น ได้มีแมวและสุนัขสองตัวมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อหนอน ต่อมาหลวงพ่อหนอนเกิดอาพาธหนัก ไม่สามารถลงจากเขาเพื่อบิณฑบาตรได้ หลวงพ่อให้แมวกับสุนัขคาบย่ามลงมาจากยอดเขา เพื่อรับอาหารจากชาวบ้านขึ้นไปถวายหลวงพ่อบนยอดเขามะรวดทุกวัน และเมื่อหลวงพ่อได้ถึงแก่มรณภาพ ด้วยท่านั่งสมาธิบำเพ็ญญาณบนแท่นหินหน้าผา ณ ยอดเขามะรวด ชาวบ้านจึงได้ขึ้นไปช่วยฌาปนกิจศพหลวงพ่อทวดหนอน และก่อสร้างสถูปขึ้นบรรจุอัฐิของหลวงพ่อทวดหนอน เพื่อสักการะบูชา จนมาถึงปัจจุบัน

จิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์  สร้างความรักความสามัคคี    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า