ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ 2 ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ของ ศสว. ( 989,484.00 บาท )

157
650808-002