เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ำมันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ 2 ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 989,484.00 บาท )

230
650808-001