เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ม.พัน.๓๑ และ นขต. ประจำ ปีงบประมาณ 2565 ( 538,377.99 บาท )

79
650804-001