เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่ จชต. เน้นย้ำปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก พร้อมธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

198

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” พื้นที่จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมี นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน

          ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า กิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง และปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน  พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชานั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการเดินทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชน สามารถดำรงชีวิตในภายภาคหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนสามารถขยายผลการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง สามารถปฏิบัติตามได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป

          โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเยาวชนเขตพื้นที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาเพื่อให้เยาวชนสร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า