เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้น ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2565 งวด ที่ 2 ไตรมาส 4 (ห้วง ก.ค. – ก.ย.65) ครั้งที่ 4 ( 1,763,542 บาท )

68
650801-004