พิธีปิดการแข่งขันเรือยอกอง ครั้งที่ 13 ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

470

          ที่ คลองซัมปลีมอ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอก ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมพิธีปิด “โครงการแข่งเรือยอกอง สืบสานประเพณี ต้านภัยยาเสพติด และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยใช้พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมี นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และทุกภาคส่วนร่วมจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ พัฒนาทุนทางสังคมที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า