กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ด้านความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย นำแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านสภาสันติสุขตำบล ควบคู่กับการบังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรม

403

          วันนี้ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ด้านความมั่นคง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ติดตามผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมร่วมหารือ ข้อขัดข้อง และปัญหาต่างๆ และร่วมกันเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอกภูมิสิน  สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30, นายอำเภอ ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม

          ในที่ประชุมได้มีการประชุมพูดคุย ถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยแต่ละหน่วยได้ยึดถือและนำมาปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ศึกษาและเรียนรู้บริบทของพื้นที่ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ไม่สร้างเงื่อนไขเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

          ทั้งนี้ พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ด้านความมั่นคง ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกหน่วยที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในการดูแลพื้นที่และประชาชนในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยนำแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านสภาสันติสุขตำบล เป็นหัวใจหลักในการแก้ปัญหา โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่วนร่วม ควบคู่กับการบังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรม

          ในโอกาสนี้ พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ด้านความมั่นคง ได้มอบ เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า