เดินหน้าสานต่อ โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” เพื่อน้อง ๆ ในพื้นที่

670

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา, องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังพญา จัดกิจกรรมโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” เพื่อพบปะพูดคุยกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้การทำเกษตรพอเพียงภายในโรงเรียน การสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่ายโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกพืชผักสวนครัว แบบผสมผสาน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมสาธิตการทำเจลล้างมือที่สามารถ ผลิตเองได้ภายในชุมชน  ณ โรงเรียนบ้านวังพญา หมู่ที่ 2 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

        ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยได้สาธิตทำเกษตรพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในแปลงเกษตรสาธิตของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์ของ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ที่ต้องการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ให้กับคณะครูและนักเรียน โดยให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าไปดำเนินการในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพื่อน้อง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยทหาร ต่อไป

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า