แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่จัดระเบียบภูเก็ต เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ในทุกมิติแบบครบวงจร

777

       วันนี้ ( 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. )  ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดภูเก็ต พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ อย่างเป็นระบบ และเกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งด่านตรวจอาวุธและยาเสพติด การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่สาธารณะ การจัดระเบียบท่าเรือ การจัดระเบียบแนวชายหาด การจัดระเบียบรถสาธารณะ การปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมไปถึง ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม Alternative Locle State กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวม อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน

       ในที่ประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบนโยบายและเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ในการจัดระเบียบให้ครอบคลุมทุกส่วน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้ความสะดวกสบาย ปลอดภัย และอบอุ่น ซึ่งในบางเรื่อง เช่นการจัดระเบียบรถสาธารณะควรเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการขนส่งสาธารณะในแบบครบวงจร หรือการเตรียมความพร้อม Alternative Locle State Quarantine ต้องหารือเร่งดำเนินการแก้ไขบางจุดที่ยังบกพร่อง ซึ่งในหลาย ๆ ด้านที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกส่วน

       โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้ต้องการกระตุ้นให้ทุกส่วนเร่งดำเนินการเพื่อจัดระเบียบจังหวัดภูเก็ต ในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลังปลดล็อค ลดการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการ ด้วยการบริการที่มีมาตรฐาน การจัดระเบียบต้องครบทุกมิติในทุกด้าน ในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบาย และหนุนเสริม การจัดระเบียบต่างๆ ที่เคยทำมาและเกิดประโยชน์กับจังหวัดภูเก็ตให้เดินหน้าต่อไป และเมื่อทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม ก็จะสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ โดยที่ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเกิดความมั่นใจ”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า