โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” มอบบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 9

198

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่ 72/11 บ้านปะแต หมูที่ 6 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนางแม๊ะสง  ดาเร๊ะ ผู้ยากไร้ หลังที่ 9 ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยมี พันเอก โกเมธ  รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม

         สำหรับการมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในครั้งนี้ได้คัดเลือก นางแม๊ะสง  ดาเร๊ะ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สมควรให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมีสมาชิกในครอบครัว อยู่บ้านเดียวกัน จำนวน 4 คน ประกอบกับครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่าย อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้นทางครอบครัว จึงได้รับความเดือดร้อน และความยากลำบากเป็นอย่างมาก

          ทั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านจากหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การสนับสนุนตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” และจากหัวหน้าหน่วยงาน รวมทั้งผู้นำในพื้นที่ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ให้การสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ และโรตี-ชาชัก เพื่อมาบริการให้กับผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน  หน่วยเฉพาะกิจยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า