เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อเสื้อสัญลักษณ์ (1,368,000.00 บาท)

181
650707-001