ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อวัสดุสำหรับการเคลื่อนย้าย/สร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ( P๖๔๐๖๐๐๒๔๓๓๔ )( ๒,๒๓๘,๔๖๗.๐๐ บาท )

94
640621-018

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.