ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รดส.ขนาดใหญ่ของ ศสน.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ( P๖๔๐๖๐๐๒๔๖๕๔ )( ๑,๑๘๓,๔๒๐.๐๐ บาท )

86
640621-017

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.