มทภ.4 มอบสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ฉก.ทพ.41 ตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพล

291

          วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสวัสดิการแก่กำลังพลกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และหมวดทหารพรานหญิง 41 ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจต่อกำลังพลของหน่วยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ก่อนกล่าวพบปะ และให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติงาน โดยมี พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, พันเอก พงศกร แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของให้ครั้งนี้

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงทุกท่านมีความห่วงใยความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของกำลังพลในทุกระดับชั้น ทั้งกำลังพลรวมถึงครอบครัวของกำลังพลด้วย ในห้วงที่ผ่านมาการดูแลกำลังพลในด้านต่างๆ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก โดยเฉพาะกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในวันนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสวัสดิการ และเอาใจใส่กำลังพลโดยได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ทั้งภายในกองบังคับการ และกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานพักค้างแรมต่างพื้นที่ เพราะฉะนั้นในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับกำลังพลจำเป็นที่จะต้องมองถึงปัจจัยในหลากหลายด้าน หากมีสิ่งใดที่ขาดเหลือ หรือต้องการให้ผู้บังคับบัญชาได้ช่วยเหลือในด้านใดก็สามารถบอกกล่าวได้ตามลำดับชั้น สุดท้ายขอให้กำลังพลได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ทำหน้าที่ เพื่อดูแลประชาชน และประเทศชาติร่วมกันอย่างภาคภูมิใจต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า