เอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พบปะคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำลาตำแหน่ง หลังสนับสนุนภารกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

239

          เมื่อวันที่ (8 มิถุนายน 2565) เวลา 19.00 น. ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พบปะพูดคุยพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ร่วมกับ พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ , พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่ง โดยมี นายกเทศมนตรีนครยะลา , หัวหน้าส่วนราชการ , ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

          นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตหญิงคนที่ 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ร่วมส่งเสริมการดำเนินการของภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศไทยจำนวนมาก ทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส , ความร่วมมือด้านการศึกษาของไทยและสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งด้านอาชีวศึกษา เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับด้านอาชีวศึกษาในหลายสาขา และด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล , การส่งเสริมการค้าการลงทุน , ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม , ความร่วมมือด้านการกงสุลและการดูแลคนชาติ , ความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ , การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ตลอดจนร่วมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ สวิตเซอร์แลนด์และไทยมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาว โดยทั้งสองประเทศได้ลงนามย่อ ในสนธิสัญญาไมตรีและการค้าระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 1931 (พ.ศ.2474) ณ กรุงโตเกียว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งสองประเทศจึงได้ถือให้วันดังกล่าว เป็นวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน จากนั้น ในเดือนธันวาคม 1931 (พ.ศ.2474) มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส เป็นระยะเวลากว่า 90 ปี ที่ปรเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศไทยมีความสัมพันธ์อย่างราบรื่นมาโดยตลอด ซึ่งได้มีการจัดเฉลิมฉลองวันสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า