มอบอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดูแลประชาชน

43

          ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานในการรับมอบเสื้อเกราะกันกระสุนและหมวก พร้อมอุปกรณ์พิเศษ โดย นางสาววิวรณ์ มีชูธน CEO บริษัท Envostar จำกัด ผู้ผลิตยุทธภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางทหาร, บริษัท พรี-โพร-โพสต์ ไลฟ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด นำโดย คุณผกาศิริ สีวะรา ผู้ผลิตรายการซีรี่ย์ “ดอกไม้เหล็ก หัวใจใต้หัวเธอ” และ คุณเดโชนุชิต นวลสกุล ผู้กำกับรายการ ได้ร่วมมอบเสื้อเกราะกันกระสุนแก่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

          ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนและหมวกอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพื่อให้มีความเพียงพอ และเป็นการป้องกัน ลดอันตรายจากกระสุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มีต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า