เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท)

87
650409-01-1