เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อโสตทัศน์ (๒,๖๔๖,๐๐๐ บาท)

136
650331-02