มอบนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

343

          วันนี้ (30 มีนาคม 2565) เวลา 11.00 น. ที่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางมอบนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพภาคที่ 4 ประจำปี 2565 เน้นย้ำการดำเนินงานให้เป็นระบบทุกขั้นตอน ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญต้องไม่รับสินบน สินจ้างจากใดๆ ทั้งสิ้น ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาของการตรวจเลือกโดยปราศจากคำครหา ทั้งจากพี่น้องประชาชน หรือบุคคลที่ไม่หวังดีด้วยการบิดเบือนข้อมูลอันไม่ถูกต้องสู่สาธารณะ

          พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ‘สำหรับตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของกองทัพภาคที่ 4 ในปีนี้ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานทุกครั้ง ในส่วนของคณะกรรมการการตรวจเลือกต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทุกขั้นตอนในกรณีมีข้อสงสัยระหว่างการตรวจเลือก กำชับทุกการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ มีสติ เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นเชิงประชาสัมพันธ์ อาทิ ให้ความรู้ด้านการทหาร หรือขั้นตอนการตรวจเลือก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นจุดอ่อนแก่กลุ่มผู้ไม่หวังดี ในส่วนการตรวจสุขภาพร่างกายนั้น ต้องได้มาตรฐาน เพื่อตัดช่องโหว่ของการร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ให้ได้ทหารกองเกินที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมบูรณ์ แข็งแรง และมีอุดมการณ์ความรักชาติที่แน่วแน่ สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเพิ่มความระมัดระวัง คุ้มครองเส้นทาง และสถานที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ไม่ประมาทและรู้เท่าทันสถานการณ์ สภาพแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของทุกส่วนตลอดห้วงเวลาในการตรวจเลือกฯ สิ่งสำคัญขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เรียกรับผลประโยชน์ หากมีผู้ใดกระทำผิดจะลงโทษถึงที่สุด เพื่อให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง”

          ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 ได้รับมอบภารกิจจากกระทรวงกลาโหม ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยในปี 2565 มีความต้องการทหารกองประจำการในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 จำนวน 11,664 คน แยกเป็น 3 เหล่าทัพ คือ ทัพบก จำนวน 6,825 คน ทัพเรือ จำนวน 4,000 คน และทัพอากาศ จำนวน 839 คน มีทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกจำนวน 49,394 คน ซึ่งจะมีการตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ 14 จังหวัด 151 อำเภอ ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 18 เมษายน 2565 นี้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า