เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมศาสนสถาน (๑,๓๕๑,๙๖๐ บาท)

90
650328-04