“โครงการจักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” สร้างฝัน เติมรอยยิ้ม ให้เด็กนักเรียน จ.นราธิวาส

51

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ที่ โรงเรียนนิคมพัฒนา 7 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มณฑลทหารบกที่ 42 ขับเคลื่อนโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” เพื่อส่งมอบให้เด็กนักเรียน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเติมรอยยิ้ม ให้เด็กนักเรียนในชนบทนำรถจักรยานที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการเดินทาง โดยให้หน่วยขึ้นตรงนำจักรยานเก่าที่มีผู้บริจาคมาซ่อมแซมใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในชนบท และมีฐานะยากจน เด็กนักเรียนที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ พันเอก ปริวิทย์  สุทธิโมกข์  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 /รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 / ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนา 7 ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย เด็กชายโรจนศักดิ์  ไพสาลี อายุ 11 ปี กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เด็กชายสรศักดิ์  แซ่ภู่ อายุ 11 ปี กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

          สำหรับโครงการ “จักรยานสานฝัน ปันสุข กองทัพบก” มณฑลทหารบกที่ 42 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้จักรยานกับนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ได้มีจักรยานไว้ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน หรือใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างฝัน เติมร้อยยิ้มให้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรมแก่นักเรียนอย่างสูงสุดต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า