เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (P๖๕๐๓๐๐๒๖๒๗๓) (ราคา ๑,๓๓๒,๘๐๐ บาท)

90
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข