หน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่งมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางรอมล๊ะ สานา ช่วยเหลือผู้ยากไร้ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

972

     วันนี้ (19 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 57 หมู่ 1 บ้านตะโล๊ะรีบู ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่ นางรอมล๊ะ สานา ประชาชนผู้มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือส่วนรวม ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” โดยมีผู้บังคับบัญชา, คณะชมรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 11 หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วม

     พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและประสบความลำบากในการดำรงชีวิต หน่วยเฉพาะกิจยะลาได้จัดโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือส่วนรวม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัย ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นหลังที่ 7 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งงบประมาณและสิ่งของเครื่องใช้จากหลายภาคส่วนในการดำเนินการจนแล้วเสร็จ

     นางรอมล๊ะ สานา อายุ 50 ปี อาศัยอยู่กับสามี และลูก รวม 5 คน อาชีพรับจ้างกรีดยางพารา มีรายได้ไม่แน่นอนโดยอาศัยอยู่ในบ้านที่ทรุดโทรม มีความยากลำบากในการอยู่อาศัย โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งครอบครัวไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน และได้ย้ายเข้าพัก ยังบ้านพักคนงาน ของนายจ้างเจ้าของสวนยางพารา ซึ่งมีสภาพแออัด คับแคบไม่สามารถรองรับสมาชิกในครอบครัวได้ ทั้งนี้ นางรอมล๊ะ สานา เป็นคนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการให้ ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เสมอมา จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน สร้างความยินดี แก่นางรอมล๊ะ สานา และครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่จะได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร ต้องขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจยะลา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกฝ่าย เป็นอย่างมากที่เข้ามาช่วยเหลือดูแล ประชาชน ไม่ทิ้งประชาชนที่ประสบความลำบาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า