ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

223

          วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยุทธศาสตร์ 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่ และสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

          ในที่ประชุมส่วนที่เกี่ยวข้องได้สรุป และชี้แจ้งการปฏิบัติในห้วงที่๋ผ่านมา ได้แก่ สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ 2562 – 2564, แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปี 2565 และประมวลกฎหมายยาเสพติด, ผลการบังคับใช้กฎหมายและผลการจับกุมยาเสพติดในห้วงที่ผ่านมา, ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ชี้แจ้งแนวทางการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายหลังจากผ่านกระบวนการบำบัด นอกจากนี้ยังได้หารือการปฏิบัติเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านต่างๆตามลำดับต่อไป

          พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้  กล่าวว่า “ด้วยวิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทำให้การพบปะ แลกเปลี่ยน เรื่องการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่ผ่านมามีการพูดคุยในแต่ละส่วนจนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเด็นของการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษาฟื้นฟู ในปีนี้ทางคณะกรรมการฯ มีโอกาสได้ร่วมประชุมการเพื่อหารือ แลกเปลี่ยนในทิศทางการปฏิบัติในปี 2565 พบว่าประเด็นปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชน ในบางส่วนส่งผลเชื่อมต่อการก่อเหตุ ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทั้งการเสพ การค้าขายรายย่อย รายใหญ่ ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า งานการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นงานเร่งด่วน 1 ใน 5 งาน ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ในห้วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือ และขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามการทำงานย่อมมีทั้งความสำเร็จ และความบกพร่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมาปรับแก้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ในส่วนของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานภายใต้กรอบนโยบายและแนวทางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ปี 2565 ให้การขับเคลื่อนงานประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แก้ไขและตอบสนอง ต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนและแท้จริงต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า