แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาวงกลมประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ค่ายมหาจักรีสิรินธร จังหวัดสงขลา

432

          วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาวงกลมประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ หรือ อาจารย์ภัทร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา, คณะผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 และกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          ศาลาวงกลมประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 5 ดำเนินการจัดสร้างขึ้นตามดำริของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สักการะของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ตลออดจนเป็นอนุสรณ์สถานที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญของหน่วย ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 2,500,000 บาท เริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ก่อนดำเนินการจัดสร้างฯ เป็นการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์  พิธีวางแผ่นศิลาจารึกดวงฤกษ์ที่คำนวณว่าเป็นฤกษ์ที่ดีที่สุดในระยะนั้น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง สถาวรสืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า