สืบสาน อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ลงแขกเกี่ยวข้าว เสริมสามัคคี สมานฉันท์ในชุมชุน

399

          วันนี่้ (9 กุมภาพันธ์ 2565) ที่แปลงนาข้าว บ้านปาโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ เกษตรอำเภอรามัน, เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพันธ์ข้าว, ชุดคุ้มครองตำบลบาโงย, ผู้นำชุมชน, ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมลงเเขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ในชุมชน ปีที่ 7 โดยมี ส.ต.ต. ชัยวัฒน์  อินอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอรามัน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ให้ความรู้การเกี่ยวข้าวและเก็บรักษาพันธุ์ข้าว การลงแขกเกี่ยวข้าว การประกวดชาวนาต้นแบบ ประกวดพันธุ์ข้าว แข่งขันเกี่ยวข้าว แข่งขันเป่าปี่ตอซังข้าว และกินข้าวใหม่ (มาแกนาซิบารู)

          สำหรับการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกทางหนึ่ง และการทำนาปลูกข้าวไว้เก็บกินในครัวเรือนก็เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สะท้อนให้เห็นความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของ และสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งเป็นต้นแบบให้ขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า