เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

429
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข