เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

93
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข