เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลครอบครัวกำลังพลที่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเราคือ “ครอบครัวเดียวกัน”

741

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 พลโท วรพจน์  เร้าเสถียร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมด้วย คุณณัฐนาฏ  เร้าเสถียร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารสื่อสาร และคณะ ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 289 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลวัดกัลยาณ์ อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนางสาว ทวินันท์ บุณยะเสน บุตรสาวของ จ่าสิบเอก ทายาท  บุณยะเสน ซึ่งเป็นบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้งสอบถามการดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการทุพพลภาพของทหารบกแบบบูรณาการ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางร่างกายและจิตใจเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษให้กับกำลังพล โดยมี พลตรี อดิเทพ  มโนการ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร, พลตรี ภาณุภัสสร์  ลิมปะสุวัณณะ เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร, พันเอก นรณัฏฐ์  สุวรรณรงค์ ผู้อำนวยการกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร, ผู้บังคับบัญชา สมาคมแม่บ้านทหารสื่อสาร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

          ทั้งนี้ จากความห่วงใยดังกล่าวสร้างขวัญกำลังใจ และความปลาบปลื้มใจให้กับ จ่าสิบเอก ทายาท  บุณยะเสน และครอบครัวเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่เข้าให้การช่วยเหลือ ให้กำลังใจ แสดงความห่วงใย และดูแลส่งเสริมด้านสิทธิต่างๆ ให้กับครอบครัวของตนมาโดยตลอด ซึ่ง จ่าสิบเอก ทายาทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการสนามอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยปฏิบัติงาน ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นผู้บังคับบัญชา โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และผู้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนได้คอยใส่ใจ ดูแล ห่วงใยบุตรของตนเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเสมอมา

 

เราคือครอบครัวเดียวกัน

กองทัพบกดูแลห่วงใยกำลังพลและครอบครัว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า