ศูนย์สันติวิธี มอบเกียรติบัตร แก่ ครูผู้สอนสถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมความร่วมมือเเก้ปัญหาเเละพัฒนาพื้นที่ จชต.

1142

     วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องสมิหลาบอลล์ลูม โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พันเอก เกรียงศักดิ์ โคตระภู ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอน สถาบันการศึกปอเนาะ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อสร้างความเข้าใจ ร่วมเเก้ปัญหา เเละพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 54 คน โดยมี นาย อับดุล อาซีส ยานยา นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้,ผู้บริหารจากสถาบันสถานศึกษาปอเนาะ, ครูผู้สอนจากสถาบันศึกษาปอเนาะ, เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรม

     พันเอก เกรียงศักดิ์ โคตระภู ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาครูผู้สอนสถาบันปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นพื้นที่การพูดคุยเพื่อสันติสุข นำเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการแสวงหาแนวทางในการป้องกัน ขจัดปัญหาร่วมกันด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันปรับแก้ให้ตรงจุด อีกทั้งยังเป็นการปรับทุกข์ผูกมิตรไม่มีความหวาดระแวง โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดแนวทาง นับเป็นเเนวทางที่จะนำไปสู่การเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มครูผู้สอนสถาบันปอเนาะที่ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ เป็นเบ้าหลอมให้เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมและร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

     สำหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน สถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ และความรู้ทักษะเพิ่มเติมเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย เพื่อให้ครูผู้สอนนำไปปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่เป็นลูกศิษย์ ที่เข้ารับการเรียนการสอนในสถาบันปอเนาะในพื้นที่ ให้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า