แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดปัตตานี

458

          วันนี้ (5 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์การค้าปัตตานี อาเซียนมอลล์ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 –  9 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ตลอดจนมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแคนภาคใต้ได้มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลสถาบันหลักของชาติที่ถูกต้อง ได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “กิจกรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ  โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระองค์ท่านได้มีพระวิริยะอุตสาหะที่จะพัฒนาประเทศ บําบัดทุกข์บํารุงสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับพสกนิกรในพื้นที่ภาคใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสงบสุขร่มเย็นนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี ภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม แนะนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์ และเพิ่มพูนความรู้อีกมากมายเช่นกัน”

          ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 –  9 ธันวาคม 2564 ที่ ศูนย์การค้าปัตตานี อาเซียนมอลล์ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี ภายในงานมีการนำเสนอผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระราชกรณียกิจสำคัญ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยรำลึก, การแสดงสื่อผสมวีดีทัศน์, การสาธิต/การแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่าง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การจัดแสดงผลงานโครงการศิลปาชีพ, การบริการทางการแพทย์, การตรวจสุขภาพ, การรับบริจาคโลหิต ตลอดจนการลงนามถวายความอาลัยรำลึก และการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า