หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ขับเคลื่อนโครงการ  “จักรยานเพื่อน้อง” สร้างฝัน เติมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ โรงเรียนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก

306

          วันที่ (30 พฤศจิกายน 64) พันเอก ภูมิพัฒน์  บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 รับมอบจักรยานจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาซ่อมแซมปรับปรุงตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ส่งต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อขยายโอกาสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทางการศึกษา นำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่สู่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนในอนาคต โดยปัจจุบันโรงเรียนทุ่งหงาวเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรองรับและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีเด็กนักเรียนประมาณ 630 คน

          ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25  เล็งเห็นถึงความสำคัญ และโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาน ความยากลำบากของเด็กนักเรียนในการเดินทาง เนื่องจากเป็นชนบทที่บ้านมีระยะทางไกลกับโรงเรียน และต้องใช้วิธิเดินเท้าไป-กลับ วันละหลายกิโล บางวันฝนตก บางวันแดดออก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และพัฒนา ส่งผลต่อขวัญ กำลังใจ สมาธิ และเรี่ยวแรงในการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาอย่างมีความสุข และเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ได้ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่เด็กนักเรียนบ้านทุ่งหงาว ด้วยรถจักรยานกว่า 30 คัน ให้เด็ก ๆ ได้มีจักรยานขี่แทนการเดินเท้าเป็นระทางไกลมาโรงเรียน ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่จากรุ่นสู่รุ่น และนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนในอนาคตต่อไป

          พันเอก ภูมิพัฒน์  บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กล่าวว่า “เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ ร่วมสนับสนุนรถจักรยานมาเป็นจำนวนหลายคัน คันไหนที่ต้องซ่อมแซม ก็นำมาให้พี่ ๆ ทหารที่มีความรู้ซ่อมบำรุงให้เกิดการใช้งานได้ก่อนส่งต่อให้น้อง ๆ นอกจากจะใช้ในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย แต่สิ่งสำคัญคือขวัญ กำลังใจและโอกาสที่น้อง ๆ พื้นที่ห่างไกลจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า