รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ ชคต. ในพื้นที่จังหวัดยะลา

61

          วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองสะเตงนอก อำเภอเมือง  และฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา,หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลสะเตงนอก, เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม

          โดยภายในที่ประชุมได้มีการบรรยายสรุปโครงสร้างชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทั้งแผนการรักษาความปลอดภัยตำบล/หมู่บ้าน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด, แผนป้องกันเหตุ, แผนเผชิญเหตุ, แผนป้องกันเหตุแผนการปฏิบัติการเมื่อมีภาพข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง,แผนระงับเหตุโดยดำเนินการตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม,การแก้ไขข้อบกพร่องตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ทั้งด้านกายภาพ,ด้านกำลังคน,ด้านการปฏิบัติงานด้านข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่,ด้านความเข้มแข็งของชุมชน

ทั้งนี้ ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ชุดคุ้มครองตำบล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย การปรับปรุงฐานปฏิบัติการ,การดูแลขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่,การดูแลคลังอาวุธ,การดูแลเรื่องสิทธิ สวัสดิการ,การรอบรู้ยุทธการด้านการข่าว,การเฝ้าระวังฐานปฏิบัติการ,การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ,รวมถึงเน้นย้ำด้านมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ก็เป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ ชคต.ในด้านต่างๆ ได้นำโนบาย ข้อแนะนำต่างๆไปวางแผน ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          นอกจากนี้ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอก ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30, พันตำรวจเอก ธีรพจน์ ยินดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา, นายอมร ชุมช่วย นายอำเภอบันนังสตา ,นายสุรียา บุญธรรม ปลัดอาวุธโส หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตา, เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบล ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน,พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

         ทั้งนี้ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ติดตามความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในพื้นที่ และให้นโยบายเน้นย้ำกำลังพลในพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในการรณรงค์สร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงของวัคซีนโดยเร็ว พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แก่ ชคต. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า