ตรวจพื้นที่การก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กเทรอนิกส์ ตามโครงการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

781

          พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมคณะ เดินทางตรวจพื้นที่การก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กเทรอนิกส์ CCTV ตามโครงการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนเพื่อเสริมความมั่นคง ในพื้นที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำหรับการก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวชายแดน ใช้ระยะทาง 6 กิโลเมตร จำนวน 4 ท่าข้าม ประกอบด้วย ท่าข้ามบันได ตำบลเจ๊ะเห, ท่าข้ามศรีพงัน ตำบลเกาะสะท้อน, ท่าข้ามปะลุกา ตำบลโฆษิต และท่าข้ามกัวลอต๊ะ ตำบลนานาค ในพื้นที่อำเภอตากใบ

          โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ตามแผนงานโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย สร้างขึ้นเพื่อป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้งการลักลอบขนย้าย อาวุธ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ และการคัดกรองบุคคล ตลอดจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และในระยะยาว เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด/เพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริเวณชายแดน อีกทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดเหตุรุนแรง ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การผ่านข้ามแดนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดความร่วมมือของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างประเทศไทย กับประเทศมาเลเชีย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า