ตรวจเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

194

          พันเอก ภาคิน  เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมคณะ ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พร้อมทั้งพูดคุย สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พื้นที่ปลอดเหตุ

          ทั้งนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินบำรุงขวัญให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอีกด้วย อีกทั้งยังได้เน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีสติตั้งมั่นอยู่บนความไม่ประมาท ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักอีกด้วย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า