พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2564

1167

          วันนี้ 1 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระ ตุลาคม 2564 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นต้นไป

          การนี้ กองทัพภาคที่ 4 มีนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น เข้าร่วมกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ เป็น พลตรี 7 นาย ตามลำดับดังนี้

  • พันเอก ประเสริฐ กิตติรัต
  • พันเอก รักชาติ รัตนาศักดิ์
  • พันเอก สมทรง ทับทิมทองคำ
  • พันเอก ทวนทอง ทองสุภา
  • พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว
  • พันเอก วรเดช เดชรักษา
  • พันเอก เฉลิมพร ขําเขียว

          และ มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ที่พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 นาย ได้แก่

          จ่าสิบเอก วีระศักดิ์ แสนชมภู เป็น พลตรี ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

          เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายยศในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี  พลโทเกรียงไกรศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า