เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อสร้างโรงจอดยานพาหนะ และระบบไฟฟ้าคลัง ศกบ.อโณทัย (P๖๔๐๙๐๐๕๔๗๐๘)

258

640922-001

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.