Army Delivery สร้างความสุข สร้างความห่วงใย พร้อมทั้งก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

55

           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ร่วมกับ จิตอาสา และกลุ่มสตรีในพื้นที่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งครัวสนามเคลื่อนที่  ณ  ที่ทำการกำนัน ตำบลดุชงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้จัดทำอาหารกล่อง ข้าวผัดกระเพรา พร้อมไข่ต้มและไข่ดาว เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลดุชงญอ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 450 กล่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนให้ข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ซึ่งรถครัวสนามเคลื่อนที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 โดยจากการลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวกล่องได้สร้างความปลาบปลื้มดีใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชน และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นตามนโยบายของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 อีกด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า