ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (รถยนต์ จำนวน ๓ คัน งบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กกล.ทบ. รายการจ้างซ่อมเร่งด่วน ก.อโณทัย สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจ อโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๑๔๗.๔๖ บาท

393
640829-014

ฉก.อโณทัย