ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ – ห้องส้วม อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท )

205

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.