สลามัตฮารีรายออีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1442 พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวอวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาส วันฮารีรายอ อีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1442

1911

” ขอองค์พระอัลลอฮ์ ได้โปรดประทานความสุขความเจริญแก่ทุกท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  และขอให้ท่านปฏิบัติตนตามคำแนะนำ ของจุฬาราชมนตรี ในการประกอบศาสนกิจเพื่อที่จะปกป้องตนเอง ครอบครัว และสังคมให้รอดพ้นจากโรคโควิด – 19และมีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจ เจริญรอยตามองค์พระศาสดามูฮัมหมัดอย่างเต็มกำลังอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการตลอดไป ”

ด้วยความห่วงใย

สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง

เราจะฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า