ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท )

183

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.