ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อเครื่องอัฐบริขารและเครื่องใช้อื่นๆ ( P๖๔๐๗๐๐๐๔๒๖๕ )( ๖๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท )

159
640705-012

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.