ตรวจเยี่ยมและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

407

        พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำ จุดตรวจ / สถานที่กักตัว ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จุดตรวจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 บ้านเกาะแลหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา, สถานที่กักตัว มัสยิดนูรุลอีมาน บ้านโคกเค็ต หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา และ สถานที่กักตัว โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา บ้านลางา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 แก่เจ้าหน้าที่ จุดตรวจ / สถานที่กักตัว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

        สำหรับประจำจุดตรวจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 บ้านเกาะแลหนัง เป็นจุดตรวจในการขอความร่วมมือห้ามบุคคลผ่านเข้า-ออกหมู่บ้านชั่วคราว เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 ส่วนสถานที่กักตัว มัสยิดนูรุลอีมาน บ้านโคกเค็ต ปัจจุบันมีผู้กักตัว จำนวน 18 คน และสถานที่กักตัว โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา บ้านลางา ปัจจุบันมีผู้กักตัว จำนวน 32 คน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำทุกพื้นที่ให้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง พร้อมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในห้วงที่ผ่านมา

        จากนั้น พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เดินทางต่อไปยัง บ้านเลขที่ 64/1 หมู่ที่ 4 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะพูดคุยกับครอบครัวของ นายอาดือเระ  มันปุเตะ ที่เสียชีวิตจากการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้พูดคุยทำความเข้าใจถึงความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้งยังได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือขั้นต้นให้กับครอบครัวของนายอาดือเระอีกด้วย

        ต่อมา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ทำการยุทธวิธี ประกอบด้วยที่ทำการยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4322 บ้านสุโสะ ตำบลธารคีรี และ ที่ทำการยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 บ้านแขวงการทาง หมูที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก โดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบตามภาพข่าวที่ได้รับมอบหมาย, ปรับปรุง IPB รวมทั้งกำหนดพื้นที่สนใจเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติต่อไป, การลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ อย่าประมาท ขอให้ปฏิบัติตามยุทธวิธี และข้อเน้นย้ำสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด, มาตรการระวังป้องกันฐานลาดตระเวน, สัญญานแจ้งเตือนต้องปฏิบัติทุกครั้ง และต้องดำรงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยเหนือได้ตลอดอย่างน้อย 1 ช่องทาง

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า