ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์รูปเล่มที่ตั้งการวางกำลังหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ จชต. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

326

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.